http://www.simondeprez.eu/files/gimgs/17_1024st-louissimon-deprezweb25.jpg
1024 / installation / Paris (Nuit blanche) / 2010
http://www.simondeprez.eu/files/gimgs/17_1024st-louissimon-deprezweb28.jpg
http://www.simondeprez.eu/files/gimgs/17_1024st-louissimon-deprezweb31.jpg
http://www.simondeprez.eu/files/gimgs/17_1024st-louissimon-deprezweb40.jpg
http://www.simondeprez.eu/files/gimgs/17_1024st-louissimon-deprezweb43.jpg
http://www.simondeprez.eu/files/gimgs/17_1024st-louissimon-deprezweb41.jpg
http://www.simondeprez.eu/files/gimgs/17_1024st-louissimon-deprezweb44.jpg
http://www.simondeprez.eu/files/gimgs/17_1024st-louissimon-deprezweb32.jpg
http://www.simondeprez.eu/files/gimgs/17_1024st-louissimon-deprezweb27.jpg
http://www.simondeprez.eu/files/gimgs/17_1024st-louissimon-deprezweb42.jpg
http://www.simondeprez.eu/files/gimgs/17_1024st-louissimon-deprezweb45.jpg
http://www.simondeprez.eu/files/gimgs/17_1024st-louissimon-deprezweb37.jpg
http://www.simondeprez.eu/files/gimgs/17_1024st-louissimon-deprezweb38.jpg
http://www.simondeprez.eu/files/gimgs/17_1024st-louissimon-deprezweb36.jpg
http://www.simondeprez.eu/files/gimgs/17_1024st-louissimon-deprezweb39.jpg
http://www.simondeprez.eu/files/gimgs/17_1024st-louissimon-deprezweb34.jpg
http://www.simondeprez.eu/files/gimgs/17_1024st-louissimon-deprezweb30.jpg
http://www.simondeprez.eu/files/gimgs/17_1024st-louissimon-deprezweb26.jpg